BlogNews

Kestävää kehitystä ENO-verkkokoulun ohjauksessa

Design suuntautunut pedagogiikka innostaa Pohjois-Karjalan kouluissa

Miksi ihmiset eivät kierrätä? Onko koulun roskiksissa jotakin vikaa? Onko lumen alla todellakin lämpimämpää kuin ilmassa kuten oppikirja sanoo? Millaisia laulunaiheita lähimetsä tarjoaisi tai miten havainnoida sitä eri aisteilla? Onko lähivesi puhdasta? Kuinka sitä voi tutkia? Mitkä lajit ovat riiippuvaisia metsäpaloista? Miten ympäristöasioihin voisi vaikuttaa? Tässäpä joitakin heränneitä kysymyksiä Kestävää kehitystä yhteisoppien projektista, joka on ENO-verkkokoulun toteuttama ja ELY keskuksen rahoittama hanke. Ohjelmassa hyödynnetään yhteisoppimismenetelmää eli Design suuntautunutta pedagogiikkaa (DOP). Keskeistä metodissa on oppilaiden omat kysymykset ja ihmettely. Projekti on tarkoitettu Pohjois-Karjalan ala- ja yläkouluille sekä muille kiinnostuneille. Kevääseen 2022 mennessä mukana on ollut jo kuusi peruskoulua yhteensä 19:sta luokan voimin seuraavista kouluista; Liperin yläkoulu, Ylämyllyn koulu, Enon koulu, Ahokkalan koulu, Kummunkoulu ja sekä Nepenmäen yhteisnäiskoulu.

Töiden laatu ja oppilaiden motivaatio on ollut kiitettävää ja meneillään olevan projektin aikana on jo syntynyt varsin kattava ja kirjava joukko erilaisia oppilastöitä kestävää kehitystä käsitellen. DOP metodina on osoittautunut innostavaksi, joustavaksi ja luovaksi oppimismenetelmäksi. Oppimisprosessi etenee ohjatusti yhdessä tutkien, pohtien ja ihmetellen. Oppijat oppivat monipuolisesti ja voivat saavuttaa samalla useamman oppiaineen tavoitteita. Metodissa käytetään hyväksi osallistavaa ja toimintalähtöistä pedagogiikkaa, jolloin lopputulos on aina erilainen riippuen osallistujien omista lähtökohdista, ympäristöstä ja arvoista. Yhteiskehittelyssä tutkimuskysymykset kestävään kehitykseen liittyen kumpuavat oppijoilta itseltään. He myös itse päättävät miten asiaa lähestytään. Design-suuntautuneen pedagogiikan viitekehyksessä toimiessaan opettajat ja oppijat yhdessä rajoja ylittämällä sekä ulkopuolisia asiantuntijoita hyödyntämällä suunnittelevat ja rakentavat vastauksia avoimiin oppimisenkohteisiin oppijayhteisön omaa osaamista, työvälineitä ja teknologioita hyödyntäen. Keskeistä prosessissa on oppimispäiväkirjan pito.

Projektipäiväkirjan pito on DOP-prosessissa keskeistä

Ylämyllyn alakoulun prosessia alkukartoituksesta lopputulemaan. Töitä tekivät alakoulun 5-luokat.

Projekti alkaa opettajien tapaamaisella, jossa määritellään aihepiirit ja kiinnostuksen kohteet. Tämän jälkeen sovitaan aloitustapaaminen, jossa tavataan osallistuvat luokat ja oppilaat. ENO -verkkokoulun ympäristökasvattajat pitävät lyhyen esittelyn sekä tietoiskun aiheeseen tai vetävät toiminnallisen pajan sovitusta aiheesta. Kestävän kehityksen aiheita lähestytään ryhmäkohtaisesti hieman eri tavoin riippuen opettajan antamista lähtökohdista tai ryhmän tavoitteista. Aiheeseen herättely voi sisältää ohjattuja tehtäviä, leikkejä valokuvanäyttelyn tai sanomalehtiartikkeleiden pohjalta ideointia, koulun ja lähiympäristön tutkimista ympäristökartoituslomakkeiden, kameran tai piirustuslehtiön avulla jne.  Aloitukseen voi kuulua myös kasviretki, aistiretki lähiluontoon, museoon tms. Aloitustapaamisen jälkeen ryhmät jatkavat oman opettajan johdolla aiheen käsittelyä DOP oppimispolkua mukaillen. ENO -verkkokoulun asiantuntijat pitävät opettajiin ja ryhmiin aktiivisesti yhteyttä, ohjaavat ja ovat apuna verkon välityksellä sovitusti. Myös tapaamisia matkanvarrella voidaan järjestää esim. ekskursioiden merkeissä: Liperin yläkoulun kahden luokan kanssa järjestettiin roskaretki ja Enon koululaisten kanssa veden tutkimuspäivä Pielisjoen rannalla. ENO -verkkokoulun asiantuntijat myös auttavat opettajia ja ryhmiä löytämään ja kontaktoimaan asiantuntijoita sekä vierailukohteita alan yrityksistä tai muista tahoista, jotka voivat olla hyödyksi tutkimusten teolle.

Voit katsoa Pielisjoki -puhdasjoki työn pdf-muodossa tästä

Kotiseutu uutiset 25.5.2015: Liperin yläkoulun 9-luokkalaiset laativat kuntalaisaloitteen keväällä 2021 uuden koulun kierrätyksen järjestämisestä. Aloitteessa hyödynnettiin myös Kestävää kehitystä yhteisoppien -projektiin osallistuneiden 7-luokkien roskaantumistutkimuksia. Lue kuntalaisaloitteesta lisää tästä

Kiinnostuitko hakemaan oma koulusi tai luokkasi mukaan? ENO -verkkokoulu tarjoaa syksyllä 2022 mahdollisuuden ala-ja yläkoulujen ryhmille hakea mukaan. Koulut valitaan mukaan hakemuksen perusteella. Osa töistä käännetään ja esitellään ENO -verkkokoulun kv-verkostolle blogin ja somealustojen kautta. Töitä esitellään myös erilaisissa kasvatusalan tapahtumissa ja messuilla. Projektille voidaan etsiä myös kv-yhteistyökoulu, jonka kanssa projektia tehdään yhdessä esitellen lopuksi aikaansannoksia esim. videotapaamisessa (ks. esim. Art Forest -projekti).

Hakuaika on päättynyt.

Enon alakoulun valinnainen käsityöryhmä teki kurssilla käsinukkeja pohtien samalla villan ja sen tuotantoon liittyviä eettisiä kysymyksiä. Näyttely oli nähtävillä Enon kunnan kirjastossa keväällä ja kesällä 2021.

Kummunkoulun vaihtoprojekti Art Forest tuotti yhteistyössä Argentiinalaisen Almafuerten koulun kanssa kauniita luontotaideteoksia, metsälaulun sekä majanrakennuspuuhia. Lue lisää tästä

Argentiinalaisen Alfafuerten koulun luontotaide syntyi yhteistyössä Kummunkoulun opettajien ja oppilaiden kanssa.

Ahokkalan alakoulun oppilaat Kontiolahdelta kestävän kehityksen teemojen äärellä vesinäkökulmasta käsin.

Nepenmäen yläkoululaisten kysymyksiä sanomalehtiartikkeleiden pohjalta.